Štědrostí a laskavostí k uzdravení

8. ledna 2014

Zdroj je jen jeden, ale cest k jeho poznání vede několik. To máte jako s tím uzdravením: nespočet způsobů, jak ustálit jazýčky vah rozfoukaného psycho-biologického systému zvaného člověk a přivést ho do rovnováhy. Co mají společného starodávný rituál ze Srí Lanky Tovil spolu se západní psychologií? A co podle něj vlastně znamená „být zdravý“? Ptala jsem se Beatrice Kunovits-Vogtové, autorky stejnojmenné knihy.

Vaše kniha Tovil, jejíž překlad do češtiny patří mezi novinky našeho nakladatelství, se věnuje stejnojmennému léčebnému rituálu. Jak byste ho krátce popsala?

Tovil je původní léčebná metoda ze Srí Lanky, kde je dodnes velmi oblíbená. Používá se k léčení především duševních potíží nebo onemocnění, během kterých pacienti vykazují celou řadu  příznaků spojených s psychikou, jako je agresivní chování, zoufalství, otupění nebo duševní či fyzické utrpení.

Metoda pochází ze Srí Lanky. Promítá se to nějak do způsobu, jakým ke zmíněným potížím přistupuje?

Ano, Tovil je pevně zakotven do buddhistické etiky, náboženské mytologie a psychologických pojetí, které na osobnost člověka pohlíží spíše jako na proces než jako na pevně danou individualitu.

 Během rituálu jde vlastně o to integrovat do klienta zlé duchy, kteří mu způsobují potíže. (v kontextu východních tradice se pohlíží na duševní poruchy člověka jako na působení démonů, pozn.red.) Léčení je velmi účinné, protože praxe ukazuje, že klienti se postupně čím dál tím víc spojují se svou silou, vrací se jim energie.

Jak tento rituál vypadá prakticky?

Je veřejný a koná se v noci ve vesnici dotyčného „klienta“. Doprovází ho bubnování, tanec a zpěv zúčastněných. Také by se dal považovat za určitou kulturní událost, jakési divadelní představení nebo psychodrama.

Během výzkumů, které jsem na Srí Lance o tomto rituálu prováděla, jsem se dostala do učení jednoho takového léčitele, oficiálně zvaného Gurunnanse, což znamená „učitel“. Víc než tři roky jsem se tak snažila identifikovat koncepty, které byly v jeho mysli a které byly určitým spouštěčem úkonů, které prováděl během rituálu Tovil - nebo jak bychom řekli v naší západní tradici, během „terapeutického sezení“.

Jaké koncepty vašeho učitele se vám tedy podařilo objevit a identifikovat?

Předně je zapotřebí říct, že samozřejmě nepocházely z teorií západní psychologie. Ve skutečnosti všechny termíny z oblasti psychologie, které během rituálu používal, odpovídaly termínům z Abhidhammy, eticko-psychologického Buddhova učení. Gurunnanse sám popsal tuto svou léčebnou metodu jako očistu mysli, která ve svém důsledku přivádí naše vnitřní démony pod kontrolu Dhammy, Buddhova učení. To klienta přivádí do stavu většího štěstí.

Gurunnanse popsal tuto svou léčebnou metodu jako očistu mysli, která přivádí naše vnitřní démony pod kontrolu.

Kritéria na duševní potíže klientů odpovídala principům Buddhovy etiky. Když překonáme své tužby a nenávisti a  naopak v sobě kultivujeme štědrost a laskavost, můžeme o sobě říct, že jsme duševně „zdraví“. Na druhé straně, pokud myslíme, mluvíme a v důsledku toho i jednáme motivováni svými touhami nebo nenávistí, to všechno nám způsobuje utrpení a duševní onemocnění.

Tovil představuje jednu z psychoterapeutických metod. Vychází při tom z buddhistické tradice Srí Lanky. Je to tedy takové spojení rituálu a psychoterapeutické pomoci...

Ve své knize, která je výsledkem tříletého výzkumu tohoto rituálu, se snažím vysvětlit jeho terapeutický rámec. Odkazuji se přitom na terapeutickou metodu „psychodrama“ založenou v padesátých letech psychologem Jacobem Levy Morenem. Podobně jako pracuje terapeut s touto metodou, tak i léčitel na Srí Lance pracuje během rituálu Tovil v určité posloupnosti, postupuje od jedné sekvence ke druhé. Používá k tomu takové nástroje a dělá takové kroky, které udržují psychický proces neustále v pohybu, zatímco uvolňuje klientovy blokády.

Jak můžeme tento rituál, mající své kořeny hluboko ve východní tradici, uplatnit u nás, v západní kultuře?

Zatímco západní psychoterapie následuje určité etické standardy, například nezneužívat závislost klienta pro svůj vlastní zisk, léčitel na Srí Lance jde o něco dál. Dalo by se říct, že určitý etický kód tvoří samotný základ jeho léčitelských schopností. Etický přístup k celé léčitelské práci se na Srí Lance nazývá „buduguna“, což v překladu znamená Buddhova moudrost. To je podle mě způsob, jakým lze hodnoty tohoto rituálu uplatit u nás na západě.

Jaké je podle vás to největší poselství a zpráva, kterou pro nás, obyvatele západní polokoule, rituál Tovil má?

Že je možné účinným způsobem se zabývat všemi aspekty života, které nám způsobují utrpení, bolesti a nemoci.

Podtitul vaší knihy zní „O schopnostech a důvěře“. Co to má co dělat s rituálem Tovil coby psychoterapeutickou metodou?

Schopnost, aby byla účinná, vyžaduje jasně definovaný cíl, metodologický přístup a systematické vykonávání, uskutečňování. Zároveň není schopnost záležitostí pouhého vědění nebo znalostí. Daleko víc to je směs léčitelových osobních kvalit spolu s jeho kompetencemi v oblasti Buddhovy etiky.

Jak také popisuji v knize, provedené výzkumy ukázaly, že metody, které léčitel během rituálu Tovil používá, nejsou žádné magické triky nebo kouzla. Jsou založeny na hluboké důvěře. Důvěra je podle psychologie tohoto rituálu stejně jako podle Abhidhammy jednou z našich mentálních schopností - nás lidí. Abychom ji ale používali efektivně a přinášela kýžený účinek, musí být vyvážena potřebnými znalostmi a sladěna s všímavostí.

Důvěra je podle psychologie tohoto rituálu jednou z našich mentálních schopností - nás lidí.

Důvěra a znalosti? Chtělo by se říct, že stojí naproti sobě jako dva protipóly...

Není tomu tak. Teprve za přítomnosti znalostí může důvěra pomoci naší mysli se zklidnit, vyčistit a sjednotit. Důvěra a porozumění coby projevy zapáleného srdce jsou prvním krokem ke stanovení si cíle. Podle Gurunnanse, zmiňovaného léčitele na Srí Lance (který vzal Beatrici k sobě do učení, pozn.red.) to je pacientova důvěra ve vyléčení a jeho vlastní metoda, co hraje ústřední roli v procesu uzdravování.

V knize kladete důraz na proces vznikání osobnosti člověka. Jak to jde dohromady s tímto rituálem z buddhistické tradice?

Podle buddhistické psychologie se osobnost člověka skládá z nejrůznějších schopností a nadání. Každá osoba, každý člověk neexistuje jako fixní stálá identita, ale spíše jako interaktivní proud myšlenek a tělesných pocitů, které skrze zkušenosti prožívají samy sebe – a navíc se neustále proměňují, zesilují a narůstají, ale také slábnou a dokonce mizí.

Každý člověk je spíše jako interaktivní proud myšlenek a tělesných pocitů, které se neustále proměňují, zesilují, slábnou a dokonce mizí.

Jakou roli hrají v léčebném procesu obětiny? Pro východní kulturu běžný fenomén, pro člověka ze Západu však ne zcela vlastní způsob. Naopak se setkáváme s řadou jiných přístupů, například tím, podle kterého jsme to my sami, kdo si může zajistit zdraví, nikoliv žádná vnější entita, kterou je potřeba uctívat.

Obětiny bohům a zlých duchů se v různých částech rituálu používají k tomu, aby podnítily a rozvinuly laskavost, velkorysost a štěstí coby zdraví prospěšného stavu naší mysli. Benevolence, kterou nám bohové svou přítomností projevují, také pomáhá rozvinout důvěru v dobrý konec léčebného procesu.

Za spolupráci a inspirativní video děkuji Honzovi Bendovi

Náš tip:

Pokud Vás tento prastarý a stále používaný rituál sloužící k léčení duševních potíží zaujal, můžete nahlédnout přímo do knihy Tovil. Vyšla koncem loňského roku jako jedna novinek našeho nakladatelství.

A pokud byste se chtěli s tímto rituálem přeci jenom seznámit o něco blíž, zkuste seminář Honzy Bendy Krocení démonů v nás, který je touto tradiční léčebnou metodou ze Srí Lanky inspirován.

A  pokud Vás tato tematika skutečně zajímá, pak už možná doma máte knihu z našeho nakladatelství Pečuj o své démony.

A aby toho nebylo málo – a také na potvrzení, že toto téma je skutečně velmi živé a zajímavé, a to i mezi čtenáři našeho magazínu -, rozhovor s Honzou Bendou Umyj si svého démona patří k dlouhodobě nejčtenějším vůbec.

Autor článku: Rina Komorádová

Komentáře

Zpět na předchozí stránku

BRÁNY DOSPĚLOSTI

25. – 31.10.2021

BRÁNY DOSPĚLOSTI

25. – 31.10.2021