Vědomý business

26. září 2008

Knížka Vědomý business, napsaná americkým koučem a konzultantem argentinského původu Fredem Kofmanem, přináší do našeho chápání businessu novou kvalitu – moudrost. Mistrně spojuje hluboké, až duchovní vhledy k podstatě našeho bytí s praktickou zkušeností businessu.

Kniha nabízí možnosti, jak skrze navyšování našeho vědomí v businessu povznést svou pracovní realitu na cestu tvoření, naplnění a štěstí. Její sdělení je rozloženo do devíti kapitol: Vědomý business, Bezpodmínečná odpovědnost, Základní integrita, Bytostná pokora, Autentická komunikace, Konstruktivní vyjednávání, Bezvadná spolupráce, Emoční mistrovství a Trh jako nabídka pomocné ruky.

Jak názvy kapitol dost dobře ukazují, Fred Kofman se podrobně dívá na kvalitu našeho bytí v businessu a nabízí svůj pohled na to, jak naše chování a motivace učinit vědomými a prožívat je tak, aby nezraňovaly nás ani naše okolí a nepoškozovaly naše vztahy a práci, ale naopak podporovaly naší kreativitu.

V úvodní části definuje Kofman vědomí jako schopnost prožívat realitu – být si vědom našeho vnějšího a vnitřního světa. Učí nás vnímat realitu businessu jako matici tří dimenzí – já, my a to. Pracuje se společnostmi jako komunitami, kde jednotlivci (já) ze svých vlastních motivací přispívají k celku a formují vztahy (my), aby společně vytvořili něco, co jde za jejich hranici (to). Definuje kvality vědomí jako bezpodmínečná odpovědnost a integrita v kontrastu s nevědomými reakcemi a interakcemi jako sebestřednost, manipulace, obvinění apod.

Bezpodmínečná odpovědnost je v Kofmanově pojetí schopnost odpovědět na jakoukoli situaci v jakoukoli chvíli (response – ability). Abychom tak mohli učinit, musíme se stát součástí vzniklé situace, tedy někým „uvnitř“, někým, kdo ji spoluvytvořil, namísto „venku“ stojící bezmocnou obětí. Transformace oběti v našem pracovním životě je jedním z nosných témat Vědomého businessu.

„Jste nejefektivnější, když konáte z místa základních lidských hodnot. Když zůstáváte v integritě, využíváte výzvy života k vyjádření svého vyššího já…Základní integrita nám dává tajemství dosažení štěstí ve světě, kde nevyhnutelně skončíme ztrátou všech materiálních statků – včetně našeho života a života našich milovaných,“ poukazuje Kofman jednoznačně.

Bytostná pokora nám umožňuje překročit naše egoistické chtění a zápas o kontrolu nad lidmi, situacemi a světem kolem nás a otevřít se dialogu a společnému učení. Nechat se obohatit zkušenostmi, které přicházejí, lidmi, kteří s námi nesouhlasí. Umožňuje nám překonat naši aroganci a nacházet win-win řešení.

Když si uvědomíme, že všechny informace, které k nám doputují, nás mohou obohatit, a začneme naslouchat a současně překonáme vlastní strach z nepřijetí, neporozumění či konfliktu a přijmeme riziko odmítnutí, můžeme nalézt kvalitu autentické komunikace. Ta nám umožňuje využívat potenciál a inteligenci všech členů teamu a podporovat důvěru a sebe-důvěru. Stačí se „jen“ začít dívat na to, co říkáme a co si myslíme, a překročit přesvědčení, že jsme buď dobří nebo špatní, že máme pravdu nebo se mýlíme.

„Velbloud je kůň, kterého sestavovala komise,“ praví se v kapitole o konstruktivním vyjednávání a vtipně to reflektuje situaci, kde je vyjednávání postaveno na základě obrany „své pravdy“ oproti druhým, jehož výsledkem jsou „kompromisní“ řešení. Toto paradigma Kofman překračuje a učí nás vyjednávání, jehož cílem je zvítězit se svým protějškem a ne nad ním. Na příbězích a rozhovorech ilustruje, jak procházet konflikty efektivně a konstruktivně, se zachováním úcty ke všem zúčastněným, bez nutnosti, aby někdo prohrál. Hledat řešení se zachováním pokory, integrity a úcty.

Bezvadná spolupráce dále staví na schopnosti autentické komunikace, bezpodmínečné odpovědnosti a schopnosti dát závazek. Zahrnuje i schopnost konstruktivně vznést stížnost a dobře se omluvit, čímž nastoluje efektivní, bezpečnou a transparentní kulturu spolehlivosti.

Všechny předchozí možnosti nám zůstanou nepřístupné, dokud nezískáme emoční mistrovství, ukazuje osmá kapitola. „Abyste mohli pozorovat své pocity, potřebujete se od nich oddělit a najít objektivní pozorovatelnu.“ Odtud je možné dívat se na svůj strach, vztek, smutek a jakékoli další emoce, rozpoznat je, respektovat je, porozumět jim, vyjádřit je bezpečným a „inteligentním“ způsobem, odpustit je a využít je ve svůj prospěch.

„Práce je zviditelněná láska,“ cituje Kofman Khalila Džibríla. Mnozí věří, že je třeba snížit své standardy, aby člověk mohl fungovat na trhu. Jiní věří, že je třeba trh opustit, aby se člověk mohl věnovat spiritualitě. „Tato polarita je falešná,“ říká Fred Kofman. Vědomé leaderovství může vytvořit vědomý business, který integruje moudrost, soucit a podporu lidského rozvoje. Láska není pouze soukromá záležitost, je to základní energie všech vztahů, tedy i těch pracovních. Podstatou businessu je sloužit, sloužit s láskou.

Cesta vědomého businessu je plná zvratů, selhání, pochybností, chyb a překážek. A přestože výsledek stojí za to, člověk se cestou na chvíli snadno ztratí. Mějte tedy se sebou soucit, když se po ní vydáte, uzavírá Fred Kofman.

Fred Kofman, Conscious Business: How to built value through values, Sounds True, 2006, Boulder, Colorado, US

Autor článku: Tereza Kalinová

Komentáře

Zpět na předchozí stránku

BRÁNY DOSPĚLOSTI

25. – 31.10.2021

BRÁNY DOSPĚLOSTI

25. – 31.10.2021